پروفایل زلزله سرخ آسیا به مربیگری آتیش
زلزله سرخ آسیا
امتیاز کل :
۲۹۴۶
برد:
۱۱۱۰
باخت:
۴۲۹
مساوی:
۳۴۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
آتیش
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۱۰/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۰۸
تعداد بازدید:
۴۴۰۴
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب