پروفایل میلامین به مربیگری میلآد جون
میلامین
امتیاز کل :
۷۷۹۴
برد:
۱۷۲۵
باخت:
۱۰۸۴
مساوی:
۹۷۶
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
میلآد جون
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۱۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
تعداد بازدید:
۴۵۱۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 74
    ۷۴ بار قهرمانی
  • 79
    ۷۹ بار دومی
  • 55
    ۵۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی