پروفایل میلامین به مربیگری میلآد جون
میلامین
امتیاز کل :
۷۰۰۷
برد:
۱۵۶۶
باخت:
۹۹۶
مساوی:
۸۹۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
سانتر
میلآد جون
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۱۱
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۳۷۹۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 68
    ۶۸ بار قهرمانی
  • 69
    ۶۹ بار دومی
  • 52
    ۵۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی