پروفایل میلامین به مربیگری میلآد جون
میلامین
امتیاز کل :
۷۹۶۴
برد:
۱۷۵۷
باخت:
۱۱۰۶
مساوی:
۹۸۶
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
پرس
میلآد جون
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۱۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تعداد بازدید:
۴۶۶۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 75
    ۷۵ بار قهرمانی
  • 81
    ۸۱ بار دومی
  • 55
    ۵۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب