پروفایل میلامین به مربیگری میلآد جون
میلامین
امتیاز کل :
۷۲۱۹
برد:
۱۶۰۸
باخت:
۱۰۲۳
مساوی:
۹۱۳
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
پرس
میلآد جون
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۱۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۰۷
تعداد بازدید:
۳۹۸۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 69
    ۶۹ بار قهرمانی
  • 73
    ۷۳ بار دومی
  • 53
    ۵۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای