پروفایل عشق بعضیا به مربیگری فروشي 5000 تومان
عشق بعضیا
امتیاز کل :
۲۵۰۲
برد:
۵۵۱
باخت:
۵۲۷
مساوی:
۳۱۲
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
ضد حمله
فروشي 5000 تومان
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۷/۲۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۲
تعداد بازدید:
۲۳۴۸
درصد كسب پیروزی :
%۳۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 26
    ۲۶ بار قهرمانی
  • 13
    ۱۳ بار دومی
  • 19
    ۱۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب