پروفایل عشق بعضیا به مربیگری فروشي 5000 تومان
عشق بعضیا
امتیاز کل :
۲۴۹۷
برد:
۵۵۰
باخت:
۵۲۶
مساوی:
۳۱۲
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
حمله
فروشي 5000 تومان
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۷/۲۹
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۶/۰۳
تعداد بازدید:
۲۳۱۱
درصد كسب پیروزی :
%۳۶
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی