پروفایل مایورکا کرج به مربیگری ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مایورکا کرج
امتیاز کل :
۷۳۳۳
برد:
۱۵۶۵
باخت:
۱۸۱۶
مساوی:
۱۲۴۰
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۰۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۳
تعداد بازدید:
۳۹۹۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 69
    ۶۹ بار قهرمانی
  • 61
    ۶۱ بار دومی
  • 61
    ۶۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی