پروفایل تخت خمشید به مربیگری بابک
تخت خمشید
امتیاز کل :
۴۳۸۳
برد:
۹۹۵
باخت:
۶۰۸
مساوی:
۳۵۲
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
بابک
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۱/۰۱
تعداد بازدید:
۱۴۱۰۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع متوسط
چمن
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی