پروفایل میس گرلز به مربیگری نرم
میس گرلز
امتیاز کل :
۶۸۱۷
برد:
۲۸۵۷
باخت:
۲۶۶۷
مساوی:
۱۶۰۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
سانتر
نرم
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۸/۲۷
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
تعداد بازدید:
۲۶۵۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 59
    ۵۹ بار قهرمانی
  • 64
    ۶۴ بار دومی
  • 42
    ۴۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی