پروفایل فقیروپولدار به مربیگری فروشی
فقیروپولدار
امتیاز کل :
۲۸۵۶
برد:
۱۱۳۸
باخت:
۴۰۴
مساوی:
۴۸۹
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
فروشی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۳/۰۷
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۱۳
تعداد بازدید:
۲۸۵۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی