پروفایل بست این د ورلد به مربیگری عمـــاد و یاســین
بست این د ورلد
امتیاز کل :
۹۶۵
برد:
۳۱۳
باخت:
۱۲۵
مساوی:
۱۱۹
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
عمـــاد و یاســین
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۰۲/۲۹
آخرین ورود :
۱۳۹۲/۰۲/۳۱
تعداد بازدید:
۸۳۵
درصد كسب پیروزی :
%۳۷
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع متوسط
نور
نوع متوسط