پروفایل ستآره جنوب به مربیگری رزاق امپراطور...نادرخان...
ستآره جنوب
امتیاز کل :
۱۷۴۹
برد:
۱۵۱۶
باخت:
۴۰۳
مساوی:
۲۵۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
رزاق امپراطور...نادرخان...
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۹/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۲/۰۵/۰۶
تعداد بازدید:
۱۹۴۳۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع متوسط
نور
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی