پروفایل بارسای کامه به مربیگری یوسف
بارسای کامه
امتیاز کل :
۳۳۱۴
برد:
۷۴۰
باخت:
۴۹۴
مساوی:
۴۳۷
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
یوسف
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۹/۱۶
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۲/۱۶
تعداد بازدید:
۲۱۳۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی