پروفایل میلادآذربایجان به مربیگری داود
میلادآذربایجان
امتیاز کل :
۲۴۱
برد:
۳۶
باخت:
۴۱
مساوی:
۵۰
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
پرس
داود
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۸/۲۶
آخرین ورود :
۱۳۹۰/۱۰/۲۲
تعداد بازدید:
۱۶۹
درصد كسب پیروزی :
%۲۵
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع متوسط