پروفایل بلوچ موتور به مربیگری جی
بلوچ موتور
امتیاز کل :
۱۲۶۴
برد:
۱۸۰
باخت:
۲۵۷
مساوی:
۲۱۴
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
جی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۷/۱۵
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۲/۱۴
تعداد بازدید:
۵۴۹
درصد كسب پیروزی :
%۲۸
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع متوسط
نور
نوع متوسط