پروفایل چالاک بانه به مربیگری چارلی
چالاک بانه
امتیاز کل :
۲۴۴۹
برد:
۲۰۹۸
باخت:
۳۲۷
مساوی:
۲۸۴
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
چارلی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۱۵
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۴/۱۸
تعداد بازدید:
۵۲۷۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع متوسط
چمن
نوع متوسط