پروفایل سایت نیلیترین به مربیگری تیموری
سایت نیلیترین
امتیاز کل :
۵۸۷۱
برد:
۲۹۰۰
باخت:
۸۳۰
مساوی:
۷۰۴
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
تیموری
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۰۲
تعداد بازدید:
۲۲۶۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 60
    ۶۰ بار قهرمانی
  • 53
    ۵۳ بار دومی
  • 38
    ۳۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی