پروفایل عشق آ اس رم به مربیگری سعید
عشق آ اس رم
امتیاز کل :
۲۴۹۷
برد:
۴۰۲
باخت:
۴۰۸
مساوی:
۴۲۶
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
پرس
سعید
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۰۳
تعداد بازدید:
۵۳۳
درصد كسب پیروزی :
%۳۰
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی