پروفایل تراختور میشو به مربیگری دکتر عراقی
تراختور میشو
امتیاز کل :
۴۳۳۸
برد:
۶۹۶
باخت:
۵۴۸
مساوی:
۵۱۱
سیستم :
۵-۳-۲
استراتژی :
پرس
دکتر عراقی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۹/۱۸
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۵/۲۰
تعداد بازدید:
۲۶۷۹
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع معمولی
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع معمولی