پروفایل تراختور آبیته به مربیگری جاناتان
تراختور آبیته
امتیاز کل :
۴۴۴۵
برد:
۷۲۲
باخت:
۵۰۴
مساوی:
۵۴۲
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
جاناتان
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۷/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۴/۲۲
تعداد بازدید:
۹۷۳
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی