پروفایل تکدانه5 به مربیگری احمد
تکدانه5
امتیاز کل :
۷۶۶
برد:
۱۹۴
باخت:
۲۴۵
مساوی:
۱۳۰
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
حمله
احمد
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۶/۱۶
آخرین ورود :
۱۳۹۰/۰۶/۱۰
تعداد بازدید:
۳۸۶۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع متوسط
چمن
نوع متوسط