پروفایل سعید تهرانی به مربیگری فروشی
سعید تهرانی
امتیاز کل :
۲۰۱۲
برد:
۶۳۱
باخت:
۳۲۸
مساوی:
۳۱۲
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
فروشی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۵/۲۷
آخرین ورود :
۱۳۹۲/۰۲/۰۲
تعداد بازدید:
۲۴۲۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع متوسط
چمن
نوع متوسط