پروفایل مهندس فرهاد به مربیگری فرهاد-داش میلاد-اس
مهندس فرهاد
امتیاز کل :
۴۱۸۶
برد:
۱۵۵۴
باخت:
۲۱۹۳
مساوی:
۱۶۲۲
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
فرهاد-داش میلاد-اس
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۹/۳۰
تعداد بازدید:
۳۷۱۵
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر