پروفایل زنان اسیا به مربیگری خانوم خاص
زنان اسیا
امتیاز کل :
۱۹۱۱
برد:
۲۸۷
باخت:
۴۱۶
مساوی:
۳۱۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
خانوم خاص
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۳/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۱/۱۲/۰۳
تعداد بازدید:
۴۴۶۴
درصد كسب پیروزی :
%۲۸
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع متوسط