پروفایل لیورپوووول به مربیگری فروشی
لیورپوووول
امتیاز کل :
۲۱۹۸
برد:
۹۱۸
باخت:
۴۰۱
مساوی:
۳۱۳
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
فروشی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۱/۳۱
آخرین ورود :
۱۳۹۱/۰۵/۲۸
تعداد بازدید:
۱۳۹۸۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع متوسط