پروفایل گـریـفـنـدور به مربیگری فرد ویزلی
گـریـفـنـدور
امتیاز کل :
۳۸۶۰
برد:
۱۳۹۸
باخت:
۱۲۸۱
مساوی:
۱۲۱۴
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
فرد ویزلی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۱/۲۵
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۳/۲۶
تعداد بازدید:
۲۳۸۷
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع متوسط
چمن
نوع متوسط