پروفایل عموپورنگ به مربیگری عمو
عموپورنگ
امتیاز کل :
۳۳۵۷
برد:
۶۰۲
باخت:
۵۳۷
مساوی:
۴۵۲
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
پرس
عمو
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۴/۰۷
تعداد بازدید:
۷۳۵۰
درصد كسب پیروزی :
%۳۶
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع متوسط