پروفایل شوکران به مربیگری پله
شوکران
امتیاز کل :
۷۸۵۰
برد:
۱۸۵۹
باخت:
۱۰۰۲
مساوی:
۷۱۶
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
پله
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۰۲
تعداد بازدید:
۹۰۶۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 58
    ۵۸ بار قهرمانی
  • 76
    ۷۶ بار دومی
  • 61
    ۶۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع معمولی