پروفایل امید ترکمن به مربیگری ْخاص
امید ترکمن
امتیاز کل :
۳۰۹۱
برد:
۵۳۸
باخت:
۴۸۴
مساوی:
۴۱۸
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
ْخاص
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۱/۰۳
آخرین ورود :
۱۳۹۲/۱۲/۲۸
تعداد بازدید:
۲۸۹۷
درصد كسب پیروزی :
%۳۷
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع متوسط