پروفایل کالباس گوشت به مربیگری 137883
کالباس گوشت
امتیاز کل :
۱۵۷
برد:
۲۲
باخت:
۱۲
مساوی:
۲۶
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
137883
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۷/۲۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۴
تعداد بازدید:
۲۸
درصد كسب پیروزی :
%۳۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 1
  ۱ بار قهرمانی
 • 2
  ۲ بار دومی
 • 1
  ۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!