پروفایل جوانان ڪورد به مربیگری جوان
جوانان ڪورد
امتیاز کل :
۲۳۷
برد:
۳۳
باخت:
۲۵
مساوی:
۴۱
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
حمله
جوان
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۱۱
تعداد بازدید:
۷۳
درصد كسب پیروزی :
%۳۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار قهرمانی
  • 1
    ۱ بار دومی
  • 3
    ۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی