پروفایل کالارن به مربیگری کلاست
کالارن
امتیاز کل :
۷۵۰۸
برد:
۸۹۲۴
باخت:
۹۲۶
مساوی:
۶۶۷
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پاس کوتاه
کلاست
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
تعداد بازدید:
۹۳۴۵
درصد كسب پیروزی :
%۵۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 73
    ۷۳ بار قهرمانی
  • 71
    ۷۱ بار دومی
  • 58
    ۵۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی