پروفایل کالارن به مربیگری کلاست
کالارن
امتیاز کل :
۷۶۳۱
برد:
۹۱۸۴
باخت:
۹۵۶
مساوی:
۶۸۱
سیستم :
۵-۳-۲
استراتژی :
پاس کوتاه
کلاست
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تعداد بازدید:
۹۷۵۸
درصد كسب پیروزی :
%۵۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 74
    ۷۴ بار قهرمانی
  • 72
    ۷۲ بار دومی
  • 58
    ۵۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی