پروفایل سایت لینک نما به مربیگری WWW.LINKNAMA.IR
سایت لینک نما
امتیاز کل :
۲۲۷۲
برد:
۱۴۴۰
باخت:
۴۲۲
مساوی:
۳۳۹
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
WWW.LINKNAMA.IR
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۳/۰۱/۲۹
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۱/۱۰
تعداد بازدید:
۲۲۸۱
درصد كسب پیروزی :
%۵۱
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی