پروفایل سولاخ11 به مربیگری بهداد
سولاخ11
امتیاز کل :
۳۱۱
برد:
۴۱
باخت:
۴۴
مساوی:
۵۹
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
بهداد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۱۰/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۱/۲۷
تعداد بازدید:
۳۲۰
درصد كسب پیروزی :
%۲۷
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع متوسط