پروفایل قلبه بر جازبه به مربیگری ارشاب
قلبه بر جازبه
امتیاز کل :
۵۹۳
برد:
۹۴
باخت:
۶۱
مساوی:
۶۷
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
ارشاب
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۶/۳۰
آخرین ورود :
۱۳۹۲/۱۲/۰۳
تعداد بازدید:
۴۱۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع متوسط
نور
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی