پروفایل ترمیناتور کینگ به مربیگری فروشی
ترمیناتور کینگ
امتیاز کل :
۱۴۶۶
برد:
۱۸۸۹
باخت:
۱۸۶
مساوی:
۱۷۱
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
فروشی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۶/۳۰
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۱۰/۲۷
تعداد بازدید:
۴۳۸۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
لیدر
لیدر