پروفایل سایمانوف به مربیگری ™ZĘỦȘ
سایمانوف
امتیاز کل :
۲۱۵۳
برد:
۲۰۰۶
باخت:
۳۳۶
مساوی:
۱۴۶
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
سانتر
™ZĘỦȘ
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
تعداد بازدید:
۴۷۹۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۹
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی