پروفایل خغخ به مربیگری سیبسی
خغخ
امتیاز کل :
۱۳۷۴
برد:
۴۰۹
باخت:
۴۰۱
مساوی:
۵۶۳
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
سیبسی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۲/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۹/۱۷
تعداد بازدید:
۲۲۵۶
درصد كسب پیروزی :
%۲۶
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!