پروفایل چنگالسازی اهرم به مربیگری رضا آقای خاص
چنگالسازی اهرم
امتیاز کل :
۱۰۱۱
برد:
۲۵۸
باخت:
۱۴۸
مساوی:
۱۳۸
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس بلند
رضا آقای خاص
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۱/۲۸
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۳/۰۱
تعداد بازدید:
۵۷۸
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع متوسط