پروفایل سیک اسیری به مربیگری شنقل منقل
سیک اسیری
امتیاز کل :
۴۶۴۶
برد:
۸۳۶
باخت:
۷۱۷
مساوی:
۵۶۷
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
شنقل منقل
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۲/۲۷
تعداد بازدید:
۱۴۳۰
درصد كسب پیروزی :
%۳۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 44
    ۴۴ بار قهرمانی
  • 35
    ۳۵ بار دومی
  • 32
    ۳۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی