پروفایل سیک اسیری به مربیگری شنقل منقل
سیک اسیری
امتیاز کل :
۴۶۹۴
برد:
۸۴۲
باخت:
۷۲۹
مساوی:
۵۷۶
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
شنقل منقل
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۲/۲۷
تعداد بازدید:
۱۸۸۰
درصد كسب پیروزی :
%۳۶
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی