نکاتی در مورد ثبت نام
تمامی فیلد ها به جز "ایمیل" و "رمز عبور" باید با حروف فارسی و یا عدد پر شوند.
نام مربی نامی است که سایر مربیان در کلوب فوتبال شما را به آن عنوان می شناسند.
ایمیل صحیح را وارد کنید چون فقط از این طریق می توانیم شما را از بردن جوایز آگاه کنیم!
استان و کشور مرتبط با خود شماست و نه تیمتان!
تیم زنان از نظر قدرت هیچ تفاوتی با تیم مردان ندارد.
نام تیم باید بیشتر از سه حرف داشته باشد.
نام تیم باید منحصر به فرد بوده و قبلا توسط مربی ای در کلوب فوتبال انتخاب نشده باشد. با زدن دکمه ی ثبت سیستم به صورت خودکار این مورد را جستجو کرده و به اطلاع شما می رساند.
لطفا تمامی فیلد ها را پر کنید.
قبل از ثبت نام، قوانین بازی را مشاهده كنید، گذر از مرحله ی ثبت نام به منزله ی تایید قوانین بازی است.

مشاهده ی صفحه ی قوانین