نام: مظفر گودرزی
نام تیم: ببر هخامنش
سن: ۲۹ سال (۲۸ روز مانده تا ۳۰ سالگی)
تجربه: %۳۸
شماره در تیم ۱۵
تعداد بازی ها: ۳۸۶
گل زده: ۰
کارت زرد: ۳۴
کارت قرمز: ۰
میزان آمادگی: %۱۰۰
وضع مصدومیت: آماده ی بازی
وضع محرومیت: آماده ی بازی
پست اصلی: دفاع
خشونت: ۱۰۰
سرعت: ۱۰۰
استقامت: ۱۰۰
قدرت: ۱۰۰
گل زنی: ۱۰۰
شوت زنی: ۱۰۰
کنترل: ۱۰۰
پاس: ۱۰۰
استعداد: ۱۰۱
قدرت کلی: ۹۰۱