نام: مظفر گودرزی
نام تیم: ببر هخامنش
سن: ۳۲ سال (۱۹ روز مانده تا ۳۳ سالگی)
تجربه: %۴۷
شماره در تیم ۱۵
تعداد بازی ها: ۴۷۳
گل زده: ۰
کارت زرد: ۴۸
کارت قرمز: ۰
میزان آمادگی: %۹۶
وضع مصدومیت: آماده ی بازی
وضع محرومیت: آماده ی بازی
پست اصلی: دفاع
خشونت: ۱۰۰
سرعت: ۱۰۰
استقامت: ۱۰۰
قدرت: ۱۰۰
گل زنی: ۱۰۰
شوت زنی: ۱۰۰
کنترل: ۱۰۰
پاس: ۱۰۰
استعداد: ۱۰۳
قدرت کلی: ۹۰۳