نام: مظفر گودرزی
نام تیم: ببر هخامنش
سن: ۳۳ سال (۲۵ روز مانده تا ۳۴ سالگی)
تجربه: %۴۹
شماره در تیم ۱۵
تعداد بازی ها: ۴۹۷
گل زده: ۰
کارت زرد: ۵۰
کارت قرمز: ۰
میزان آمادگی: %۹۰
وضع مصدومیت: آماده ی بازی
وضع محرومیت: آماده ی بازی
پست اصلی: دفاع
خشونت: ۱۰۰
سرعت: ۱۰۰
استقامت: ۱۰۰
قدرت: ۱۰۰
گل زنی: ۱۰۰
شوت زنی: ۱۰۰
کنترل: ۱۰۰
پاس: ۱۰۰
استعداد: ۱۰۴
قدرت کلی: ۹۰۴