•  
     
    بازگشت به صفحه اصلی
    8
 

معمولا به دلایلی نظیر جریمه ی تیم به خاطر تخطی از قوانین, سرمایه ای از تیم خاطی کم می شود و اگر تیم سرمایه ی کافی برای پرداخت جریمه را نداشته باشد, سرمایه اش منفی شده و با کسب درآمد, این سرمایه ی منفی جبران می شود.