•  
     
    روش های کسب درآمد
    35
 

در این قسمت شما با برخی نکات که باعث درآمد بیشتر و یا پیشرفت بیشتر در بازی خواهد شد آشنا خواهید شد.