•  
   
  هرم لیگ ها
  30
 •  
   
  بازیکن سوپراستار
  31
 •  
   
  کمک مربی
  32
 •  
   
  بازیکن جوان
  33
 •  
   
  آب و هوا
  39
 •  
   
  امتیاز و رتبه
  40
 •  
   
  آمادگی
  41
 •  
   
  تجربه
  42
 •  
   
  انگیزه ی تیم
  43
 

با پرداخت 15000 سکه می توان به این ترتیب خستگی ناشی از بازی قبلی لیگ را رفع کرد.

تعداد استفاده از نوشابه در هر روز یک بار است.

نوشابه مستقیما آمادگی کم شده ی بازیکنان در بازی قبل را بر می گرداند. 

پختگی تیم عبارت است از میانگین تجربه ی بازیکنان حاضر در زمین تیم که عملا ارتباط مستقیمی با عملکرد تیم در زمین دارد.