•  
     
    بازگشت به قوانین
    3
 

استفاده از نام های مخالف قوانین ذکر شده در صفحه ی قوانین کلاب فوتبال من برای عنوان تیم، برای تیم های تازه تاسیس جریمه ی حذف تیم را به دنبال خواهد داشت.

استفاده از نام ها یا ترکیب کلمات مخالف قوانین ذکر شده در صفحه ی قوانین کلاب فوتبال من برای نام مربی، جریمه‌ای متناسب با میزان سرمایه‌ی تیم در تذکر اول، تعلیق بمدت 2 هفته برای تذکر دوم و حذف تیم در تذکر سوم را به دنبال خواهد داشت. 

هر گونه پیام توهین آمیز که شامل کلمات موهن به صورت واضح باشد، جریمه ی تعلیق تیم بمدت ۲هفته به همراه جریمه‌ی سکه با توجه به میزان سرمایه‌ی تیم در تذکر اول و حذف تیم  خاطی در تذکر دوم را  به دنبال خواهد داشت.

هر گونه پیام توهین آمیز که شامل کلمات موهن به صورت غیر واضح یا ابهام برانگیز باشد، جریمه ی  سکه با توجه به میزان سرمایه‌ی تیم در تذکر اول و تعلیق تیم بمدت ۲هفته به همراه جریمه‌ی سکه با توجه به میزان سرمایه‌ی تیم در تذکر دوم و حذف تیم خاطی در تذکر سوم را به دنبال خواهد داشت.

هر گونه پیام سیاسی  جریمه ی تعلیق تیم بمدت ۲هفته بهمراه جریمه‌ی سکه با توجه به میزان سرمایه‌ی تیم در تذکر اول و حذف تیم خاطی در تذکر دوم را به دنبال خواهد داشت.

هر گونه پیام شامل موارد افترایی و یا غیر مستند که موردی را به مربی یا فردی نسبت می دهد، جریمه ی  سکه با توجه به میزان سرمایه‌ی تیم در تذکر اول و تعلیق تیم بمدت ۲هفته به همراه جریمه‌ی سکه با توجه به میزان سرمایه‌ی تیم در تذکر دوم و حذف تیم خاطی در تذکر سوم را به دنبال خواهد داشت.

سایر پیام های مخالف قوانین ذکر شده در صفحه ی قوانین کلاب فوتبال من، جریمه‌های سکه‌ای با توجه به میزان سرمایه‌ی تیم در بر خواهد داشت.

هر گونه پیام تبلیغاتی، جریمه ی  سکه با توجه به میزان سرمایه‌ی تیم در تذکر اول و تعلیق تیم بمدت ۲هفته به همراه جریمه‌ی سکه با توجه به میزان سرمایه‌ی تیم در تذکر دوم و حذف تیم خاطی در تذکر سوم را به دنبال خواهد داشت.

هر گونه پیام تبلیغ تقلب و کلاه برداری، جریمه ی تعلیق تیم بمدت ۴هفته بهمراه جریمه‌ی سکه با توجه به میزان سرمایه‌ی تیم در تذکر اول و حذف تیم خاطی در تذکر دوم را به دنبال خواهد داشت.

در مورد هر جریمه ی مرتبط با پیام ها، بعد از جریمه، کل پیام های مربی خاطی نیز از سیستم حذف می شود. 

عکس پروفایل، بسته به نوع عکس، اگر مخالف قوانین ذکر شده در صفحه ی قوانین کلاب فوتبال من باشد، جریمه ی تعلیق تیم بمدت ۲هفته به همراه جریمه‌ی سکه با توجه به میزان سرمایه‌ی تیم در تذکر اول و حذف تیم خاطی در تذکر دوم را به دنبال خواهد داشت.

تبصره: برای تیم‌های تازه تاسیس که دارای تخلف در عکس پروفایل باشند جریمه حذف تیم در تذکر اول را برای تیم خاطی در برخواهد داشت. 

هر تیمی که بدون پرداخت وجه، شماره ی فیش یا کارت غیر معتبری را در سایت وارد کند و این عمل را چندین بار تکرار کند، در صورت اثبات عدم اعتبار، ناگزیر به پرداخت جریمه ی  سکه با توجه به میزان سرمایه‌ی تیم خواهد بود.

هر گونه تاخیر در پرداخت به موقع واریزی ها که به بیش از 72 ساعت کاری برسد، جریمه ی 1.5 برابری مبلغ واریز را برای کلاب فوتبال من خواهد داشت! یعنی کلاب فوتبال من متعهد می شود که در صورت بروز این تاخیر، 50% بیش از میزان معمول به تیم ضرر دیده سکه پرداخت کند. 

جا به جایی ممتد یک یا چند بازیکن بین یک یا چند تیم خودی ( یعنی یک بازیکن را به طور مداوم بین چند تیم مشخص جا به جا کردن ) جریمه ای تعلیق ۲هفته‌ ای بهمراه جریمه‌ سکه با توجه به میزان سرمایه‌ی تیم برای هر جا به جایی خواهد داشت.

جا به جایی بازیکنان به قصد انتقال سرمایه بین تیم های خودی تخلف محسوب شده و جریمه ی 2 برابر درآمد حاصل از انتقال را در بر خواهد داشت. در این مورد معمولا جا به جایی ها با قیمت های بالا انجام می شود، سیستم بازی با روش های مختلف به شناسایی تیم های یکسان یک مربی می پردازد و هم تیم خریدار و هم تیم فروشنده که در اصل هر دو متعلق به یک نفر هستند را جریمه می کند.

جا به جایی مفرط بازیکنان به قصد انتقال قدرت یا کاهش رده ی سنی از یک تیم به تیم دیگر یا از چند تیم به یک تیم. ( جا به جایی مفرط شامل جا به جایی بیشتر از 2 بازیکن به این شکل در هر ماه است ) جریمه‌ سکه با توجه به میزان سرمایه‌ی تیم تا سقف یک میلیون سکه برای هر بازیکن بهمراه تعلیق ۲هفته‌ ای خواهد داشت.

توجه: برخی جا به جایی ها شامل دو یا چند جریمه ی فوق همزمان می شوند.
توجه: فروش بازیکن به صورت نقدی با واحدی به غیر از سکه ی رایج کلاب فوتبال من غیر قانونی بوده و با فروشنده و خریدار برخورد می شود.