•  
   
  ترکیب تیم
  55
 •  
   
  تمرین
  24
 •  
   
  جا به جایی
  38
 •  
   
  اطلاعات بازیکن
  12
 •  
   
  استراتژی ها
  13
 •  
   
  سیستم ها
  14
 

یکی از منوهای اصلی و صفحه های کلیدی هر مربی که در آن اعمالی از قبیل تعویض بازیکن ها, جا به جایی پست بازیکن ها, مشاهده ی میزان آمادگی و قدرت هر بازیکن, انتخاب سیستم و استراتژی مناسب بازی و به طور کلی وظایف اصلی مربی در آن انجام می گیرد.