پروفایل سیمان بهبهان به مربیگری فروشی.
سیمان بهبهان
امتیاز کل :
۵۸۴۵
برد:
۱۳۵۸
باخت:
۷۱۹
مساوی:
۷۰۷
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
فروشی.
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
تعداد بازدید:
۱۰۰۵۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 41
    ۴۱ بار قهرمانی
  • 59
    ۵۹ بار دومی
  • 49
    ۴۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی