پروفایل سیمان بهبهان به مربیگری فروشی.
سیمان بهبهان
امتیاز کل :
۵۴۸۷
برد:
۱۳۰۱
باخت:
۶۶۸
مساوی:
۶۶۹
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
فروشی.
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۴/۰۱
تعداد بازدید:
۹۵۳۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 38
    ۳۸ بار قهرمانی
  • 57
    ۵۷ بار دومی
  • 46
    ۴۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی