در حال بارگذاری...
فروشی.
نام تیم: سیمان بهبهان
تاریخ تاسیس: ۰۵ مرداد ۱۳۸۸
برد / باخت / مساوی:
۱۱۴۸ / ۵۶۷ / ۵۷۷
امتیاز کل: ۴۵۷۰
تعداد بازدید: ۸۳۶۱ بار

آخرین ورود: ۰۲ مرداد ۱۳۹۳
سیستم: ۱-۵-۴
زیر سیستم: A۴
عملکرد اخیر: بر | م | م | بر | بر |

استادیوم تیم

بهترین نتیجه: مقام ۱ لیگ ۹
رتبه در میان كل تیم ها: ۰
درصد كسب پیروزی: ۴۰
مقام ها:
۳۲ بار قهرمانی
۴۳ بار دومی
۴۱ بار سومی
x32
x32
۳۲ بار قهرمانی
x43
x43
۴۳ بار دومی
x41
x41
۴۱ بار سومی
هیچ جام فعالی وجود ندارد
  •  
  •  
  • تیم
  • برد
  • مساوی
  • باخت
  • تفاضل
  • امتیاز
کمک
کمک