پروفایل خرس گیریزلی به مربیگری کتژللو
خرس گیریزلی
امتیاز کل :
۸۶۴
برد:
۱۲۰
باخت:
۱۲۸
مساوی:
۱۳۹
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
کتژللو
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۱/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۸۹/۰۱/۲۰
تعداد بازدید:
۷۰۲
درصد كسب پیروزی :
%۳۲
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع متوسط
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!