یک خطای کوچک در ذخیره ی لباس!
خطایی در تعیین لباس و لوگوی تیمتان رخ داد!در قدم دوم ساخت تیم و در هنگام انتخاب لباس, هیچ گاه صفحه را مجدد باز نکنید.امکان مشاهده ی مستقیم صفحه های ساخت تیم وجود ندارد و حتما باید از طریق صفحه ی اصلی اقدام به مشاهده کنید!تیمتان ساخته شده و برای تغییر لباس باید به بخش تنطیمات مراجعه کنید.